Zakupy do 30K

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej NR 56/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz Regulaminu pracy komisji przetargowych, wraz późniejszymi zmianami z dnia 25 stycznia 2016 r. nr 1/2016 i z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr 12/2016 obowiązuje:

Poniższe załączniki do pobrania spakowane w zip (POBIERZ)

Poniżej ogólne zasady realizowania tych zamówień w których należy:

Każdorazowo sporządzamy wniosek do p. Kwestor (załącznik nr 3a)

Protokół z udzielenia zamówienia (załącznik nr 6) tylko powyżej 2.000zł.

Oświadczenia (załączniki 7a i 7b) składamy powyżej 2.000zł.

Zamówienia biorące udział w przetargach wymagają dodatkowego pisma do p. Kanclerz o zgodę o ich realizacje ich poza przetargiem, listę przetargów w danym roku ogłasza Sekcja zamówień publicznych http://przetargi.po.opole.pl/
a w zależności od przedziału kwotowego wdrażamy następującą procedurę:

Zamówienia powyżej 0,00 zł do 2000 zł (netto) w skali Wydziału

§20.

1. Zamówienia, których wartość nie przekracza 2000 zł bez podatku od towarów i usług mogą być realizowane z pominięciem procedury, o której mowa w § 21 niniejszego Regulaminu.
2. Realizacja zamówień, o których mowa w niniejszym paragrafie, prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie zasady celowości, oszczędności oraz uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Dla zamówień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest wymagane zawieranie umów w formie pisemnej.

Zamówienia powyżej 2000 zł (netto) do zamówień o równowartości (netto) 20 000 zł w skali Wydziału

Należy:

§21.

Realizacja zamówień o wartości powyżej 2000 zł, a nieprzekraczającej 20000 zł (w skali jednostki organizacyjnej), następuje po przeprowadzeniu badania rynku przez porównanie oferowanych produktów lub usług oraz ich cen dostępnych w katalogach, folderach, na stronach internetowych lub w złożonych ofertach cenowych (w dowolnej formie), może być również poprzedzona zapytaniem ofertowym (za pośrednictwem faksu, internetu, również telefonicznie), skierowanym do co najmniej dwóch – trzech dostawców/wykonawców, oprócz przypadków, w których zamówienie może być wykonane tylko przez jednego dostawcę/wykonawcę. W przypadku, jeśli zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego Wykonawcę, jednostka organizacyjna zobowiązana jest do udokumentowania powyższego przypadku (np. oświadczenie Wykonawcy).
Zapytania oraz oferty, o których mowa w ust. l, mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub e-mailem – wzór zaproszenia do złożenia oferty stanowi załącznik nr 10.
Oferty pisemne powinny być składane w sekretariatach jednostek Uczelni lub w kancelarii ogólnej – wzór oferty stanowi załącznik nr 11.
Realizacja zamówień o których mowa w ust. l następuje po złożeniu zamówienia do wyłonionego Wykonawcy – wzór zamówienia stanowi załącznik nr 12.

§23.

1. Można udzielić zamówienia dostawcy/wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę.
2. Można również udzielić zamówienia dostawcy/wykonawcy , który nie zaoferował najniższej ceny. W takim przypadku pracownik prowadzący sprawę musi wykazać, że oferta dostawcy/wykonawcy jest korzystniejsza z innych ważnych powodów dotyczących warunków realizacji zamówienia lub też przeprowadzone negocjacje, o których mowa w § 22, dają najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. Uzasadnienie wyboru winno
znaleźć się w protokole, o którym mowa w § 24.”

§24.

1. Pracownik prowadzący sprawę winien sporządzić „Protokół z udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro”, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. Protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinien być zaakceptowany przez Kierownika jednostki prowadzącej postępowanie i zatwierdzony odpowiednio przez osoby wymienione w § 19 ust. 2.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do postępowań powyżej 2 000,00 zł.;

Zamówienia powyżej 20 000 zł (netto) do zamówień o równowartości (netto) 30 000 Euro w skali Wydziału

§25.

Realizacja zamówień powyżej 20000 zł, a poniżej 30000 euro następuje poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym zamówieniu oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, zgodnie z postanowieniami § 26-27.