Wyjazd zagraniczny

Wyjazdy zagraniczne określa Zarządzenie Rektora nr 10/2009 z dnia 12 lutego 2009r. (pobierz) późniejszymi zmianami z dnia 29 stycznia 2016r. (pobierz) i  z dnia  dnia 1 września 2017 r. (pobierz)

Szczegółowy regulamin określa tryb i zasady realizacji zagranicznych podróży służbowych pracowników Politechniki Opolskiej (pobierz).

Przed wyjazdem zagranicznym przygotowuje się tzw. Wniosek o realizację zagranicznej podróży służbowej podpisywany przez kierownika katedry (pobierz).

Część podróży zagranicznej odbywa się także w kraju wymagane więc jest przygotowanie delegacji i obowiązuje tutaj postępowanie jak w przypadku podróży krajowych.

Zmiany (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 167 – załącznik do komunikatu) z dniem wejścia 1 marca 2013r.

1) zmiana wysokości diet, limitu na nocleg, waluty w poszczególnych państwach,

2) jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu  lotniczego lub morskiego wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety,

3) w sytuacji, gdy zagraniczna podróż służbowa łączy się z podróżą krajową, tzn. jeżeli pracownik w jednej dobie przekracza granicę państwa, a w innej dobie, po zakończeniu podróży, wraca do  kraju, odbywa on dwie podróże krajowe i jedną podróż zagraniczną. Oznacza to, że czas podróży służbowej pracownika należy liczyć odrębnie dla każdej z tych  podróży,

4) pracodawca określa środek lokomocji właściwy do odbycia podróży zagranicznej oraz jego rodzaj i klasę.

WAŻNE!

1) Politechnika Opolska zawarła umowę ubezpieczeniową obejmującą służbowe wyjazdy zagraniczne.  Każdy wyjazd musi być indywidualnie zgłaszany do ubezpieczyciela, w związku z czym Wniosek o realizację zagranicznej podróży służbowej należy składać najpóźniej 5 dni roboczych przed wyjazdem.  W wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku w terminie  (np. brak możliwości uzyskania podpisu dysponenta środków finansowych) należy najpóźniej na 2 dni przed datą wyjazdu przesłać mailowo informację o planowanej podróży służbowej, z podaniem wszystkich danych niezbędnych do dokonania ubezpieczania delegowanych pracowników. W przypadku  nie dopełnienia tego obowiązku, poniesione koszty obejmujące pakiet ubezpieczeniowy nie będą zwracane przez pracodawcę.

2) Wszelkie koszty związane z wyjazdem w delegację mogą być ponoszone dopiero po złożeniu Wniosku o realizację zagranicznej podróży służbowej. Za polisy załatwiane indywidualnie Uczelnia nie zwraca kosztów ich wykupu.

Skip to content