Rozdziały w monografiach II

[1] TETERYCZ-PUZIO A., RAWSKA-SKOTNICZNY A.: Średniowieczne budowle basztowe w systemie obronnym północno-wschodnich kresów małopolski – donżon w Lublinie. Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej, pod red. T. Ciesielskiego, Inforteditions, Zabrze, 2010, s. 132-149.

[2] ASTAŠKIN V., KOZAKIEWICZ T., RAWSKA–SKOTNICZNY A., SZYMURA S.: Математическое моделирование фазового инапряженого состяний изделий из низьколегованих сталей разичного химического состава при охлаждени. Studia i monografie z.277 Modelowanie procesów wytwórczych, pod red. M. Gajek, O. Hachkevych, Politechnika Opolska, 2010, s. 69-82.

[3] TARCZYŃSKI L.: Thermal conditions of access of people to ventilated space of industrial chimneys, in: Recent Advances in Research on Environmental Effects on Building and People, Ed. by A. Flaga and T. Lipecki, Polish Association for Wind Engineering, Cracow, 2010, 333-340. (Rozdział w książce w języku angielskim) (książka z datą 2010 rok ukazała się dopiero w 2011 roku)

[4] RAWSKA-SKOTNICZNY A.: Wybrane problemy zapewnienia bezpieczeństwa w czasie imprez masowych odbywających się w tymczasowych obiektach budowlanych. Bezpieczeństwo współczesnego świata, polskie aspekty i uwarunkowania. Pod red. W. Stach, Maiuscula, Poznań 2011r. (rozdział w monografii)

[5] RAWSKA-SKOTNICZNY A.: Metody oceny jakości wykonanych złączy przy spawaniu urządzeń w zakładach energetycznych. Nauka i praktyka – staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Pod red. A.Olejnik, M.Wasilewski, Studia i monografie z.293, OW Politechniki Opolskiej 2011

[6] HACZKEVYCZ O., ASTASHKIN V., CHUPYK I., RAWSKA-SKOTNICZNY A., SZYMURA S.: Physico-mechanical properties of titanium cylindrical shell during local heating taking into account phase transition. Manufacturing processes. Some problems. Studia i monografie z. nr 331, tom 2, ISBN 978-83-62736-86-7, Politechnika Opolska 2012.

[7] ASTASHKIN V., GAJEK M, HACHKEVYCH O., KOZAKEVYCH T., RAWSKA-SKOTNICZNY A.: Mathematical model of description of residual phase distribution for low carbon low alloyed thin plate subjected to heating by moving distributed heat sources w: Manufacturing processes. Actual problems-2013, Vol II, Modelling and optimization of manufacturing processes (Modielirowanije i optimizacija proizwodstwiennych prociessow). Studia i monografie z. 365, (ISSN 1429-6063; ISBN 978-83-64056-38-3), pod red. nauk.: M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, Glawa 11. S. 151 – 164.

[8] ASTASHKIN V., HACHKEVYCH O., KOZAKEVYCH T., RAWSKA-SKOTNICZNY A., STANIK-BESLER A.: Simulation of residual stresses stipulated by phase distribution in thin low carbon low alloyed steel plates subjected to heating by moving distributed heat sources, w: Manufacturing processes. Actual problems-2013, Vol II, Modelling and optimization of manufacturing processes (Modielirowanije i ptimizacija proizwodstwiennych prociessow). Studia i monografie z. 365, (ISSN 1429-6063; ISBN 978-83-64056-38-3), pod red. nauk.: M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, Glawa 13. S. 175 – 182.

[9] KUPINA M.: O możliwości praktycznego wykorzystania słupów zespolonych typu CFST jako elementów konstrukcyjnych przy wznoszeniu obiektów budowlanych w technologii prefabrykowanej. Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji, Opole 2013 (ISBN: 978-83-63023-03-4).

[10] PILARSKA D., NALEPKA M., SKOWROŃSKA J.: Load-carrying capacity research of groups of bars of chosen family two-layered geodesic domes. Lightweight Structures in Civil Engineering. Warszawa 2014.

[11] RAWSKA – SKOTNICZNY A., KOKOCIŃSKA-PAKIET E., PROKOP J.: Rewaloryzacja stalowej konstrukcji dawnej cementowni w aspekcie zrównoważonego rozwoju. „Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie” pod red. Rak A., Opole 2014.

[12] ŻMUDA J., BARAN W.: Rekonstrukcja zbiornika stalowego na wodę w zabytkowej wieży murowanej. „Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie” pod red. Rak A., Opole 2014.