Profil naukowo-badawczy II

Zakres:

  • problemy stateczności stalowych prętów zginanych i ściskanych,
  • nu­me­rycz­ne i do­świad­czal­ne metody wy­zna­cza­nia ob­cią­że­nia kon­struk­cji po­wło­ko­wych tem­pe­ra­tu­rą,
  • me­to­dy­ka badań eks­pe­ry­men­tal­nych na obiek­tach w skali na­tu­ral­nej,
    re­kon­struk­cja oraz wzmac­nia­nie kon­struk­cji żel­be­to­wych,
  • kom­pu­te­ro­we wspo­ma­ga­nie ob­li­czeń in­ży­nier­skich i procesu pro­jek­to­wa­nia kon­struk­cji,
  • roz­wią­za­nia ana­li­tycz­ne i nu­me­rycz­ne statyki, sta­tecz­no­ści i dy­na­mi­ki kon­struk­cji po­wło­ko­wych (chłod­nie ko­mi­no­we, kominy prze­my­sło­we, zbior­ni­ki), modele ob­li­cze­nio­we w kształ­to­wa­niu i wy­mia­ro­wa­niu kon­struk­cji bu­dow­la­nych i in­ży­nier­skich,

Pracownicy uczestniczą w pracach następujących instytucji naukowych i zawodowych: Zarząd Główny PTMTiS (prof. dr inż. Roman Jankowiak), Sekcje KILiW PAN. W katedrze przygotowano dwa podreczniki o zasiegu ogólopolskim: dr hab. inż. Jan Żmuda, prof. PO,Podstawy projektowania konstrukcji metalowych (wyd. I TiT Opole, 1992, wyd. II Arkady Warszawa, 1998) oraz Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów (wyd. TiT Opole, 1997).

Skip to content