Oferta ekspertyzowo-wdrożeniowa II

Oferta ekspertyzowo-wdrożeniowa z zakresie:

 • obliczeń statyczno wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych i przemysłowych,
 • rze­czo­znaw­stwa bu­dow­la­ne­go w za­kre­sie oceny stanu tech­nicz­ne­go obiek­tów bu­dow­nic­twa ogól­ne­go i prze­my­sło­we­go,
 • opra­co­wań pro­jek­tów bu­dow­la­nych,
 • opra­co­wa­nia opro­gra­mo­wań i pro­wa­dze­nie szkoleń w za­kre­sie technik kom­pu­te­ro­wych,
 • sza­co­wa­nia war­to­ści ryn­ko­wych obiek­tów bu­dow­la­nych,
 • mo­ni­to­rin­gu budowli w za­kre­sie zmian tem­pe­ra­tu­ry od wpływów kli­m­tycz­nych i eks­plo­ata­cyj­nych w kon­struk­cji i po­miesz­cze­niach (kominy prze­mysło­we, chłod­nie ko­mi­no­we, mosty, zbior­ni­ki, silosy, budynki),
 • wy­ko­ny­wa­nie ob­li­czeń ana­li­tycz­nych i nu­me­rycz­nych statyki, sta­tecz­no­ści i dy­na­mi­ki kon­struk­cji po­wło­ko­wych, (chłod­nie ko­mi­no­we, kominy żel­be­to­we, stalowe),
 • ob­li­czeń sta­tecz­no­ści i no­śno­ści ram peł­no­ścien­nych hal z zmien­ny­mi na dłu­go­ści prze­kro­ja­mi po­przecz­ny­mi słupów i rygli,
 • ob­li­czeń sta­tecz­ność i no­śno­ści zim­no­gię­tych cien­ko­ścien­nych płatwi da­cho­wych i rygli ścien­nych,
 • do­świad­czal­ne oceny sta­tecz­no­ści i no­śno­ści belek sta­lo­wych i żel­be­to­wych,
 • próby sta­tycz­ne­go roz­cią­ga­nia i ści­ska­nia ele­men­tów sta­lo­wych,
 • badania od­kształ­ceń ele­men­tów kon­struk­cyj­nych me­to­da­mi ten­so­me­trycz­ny­mi.

Zespół „Konstrukcje” w ramach Katedry Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich współpracuje z Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Projektstalkonstrukcja im. W. M. Szymanowskiego S.A. z Kijowa, Ukraina.

Prof. dr inż. Roman Jankowiak jest dwukrotnym laureatem Nagrody Państwowej II stopnia (1984, 1986). Dr hab. inż. Jan Żmuda, prof. PO jest laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Emerytowany dr inż. Reinhold Kałuża jest laureatem nagrody prof. Bryły.

Możliwości badawcze Laboratorium Konstrukcji Budowlanych:

 • badania materiałów pracujących w jednoosiowym stanie naprężenia,
 • badania ma­te­ria­łów i ele­men­tów pod ob­cią­że­niem: do­raź­nym, dłu­go­trwa­łym, cy­klicz­nym, dy­na­micz­nym,
 • wy­zna­cza­nie wy­trzy­ma­ło­ści do­raź­nej, zmę­cze­nio­wej,
 • okre­śle­nie współ­czyn­ni­ków sprę­ży­sto­ści,
  pomiary sił, od­kształ­ceń i prze­miesz­czeń z za­sto­so­wa­niem au­to­ma­tycz­nej re­je­stra­cji i prze­twa­rza­nia war­to­ści mie­rzo­nych,
 • badania ele­men­tów słu­po­wych, bel­ko­wych, pły­to­wych i tar­czo­wych w skali pół­tech­nicz­nej i na­tu­ral­nej pod ob­cią­że­nia­mi sta­tycz­ny­mi do 1000 kN i dy­na­micz­ny­mi do 500 kN.
Skip to content