Moż­li­wo­ści ba­daw­cze La­bo­ra­to­rium

  • ba­da­nia ma­te­ria­łów pra­cu­ją­cych w jed­no­osio­wym sta­nie na­prę­że­nia,
  • ba­da­nia ma­te­ria­łów i ele­men­tów pod ob­cią­że­niem: do­raź­nym, dłu­go­trwa­łym, cy­klicz­nym, dy­na­micz­nym,
  • wy­zna­cza­nie wy­trzy­ma­ło­ści do­raź­nej, zmę­cze­nio­wej,
  • okre­śle­nie współ­czyn­ni­ków sprę­ży­sto­ści,
  • po­mia­ry sił, od­kształ­ceń i prze­miesz­czeń z za­sto­so­wa­niem au­to­ma­tycz­nej re­je­stra­cji i prze­twa­rza­nia war­to­ści mie­rzo­nych,
  • ba­da­nia ele­men­tów słu­po­wych, bel­ko­wych, pły­to­wych i tar­czo­wych w skali pół­tech­nicz­nej i na­tu­ral­nej pod ob­cią­że­nia­mi sta­tycz­ny­mi do 1000 kN i dy­na­micz­ny­mi do 500 kN.
Skip to content