Kodeks

Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury

KODEKS ZASAD DOTYCZĄCY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY W IMPREZACH/KONFERENCJACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
17.02.2016r.

1.Niniejsze zasady dotyczą wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników WBiA, realizowanych w celu udziału w kongresach, konferencjach, sympozjach, warsztatach, posiedzeniach komisji i innych.

2. Decyzję o wyjeździe pracownika podejmuje Dziekan Wydziału na podstawie złożonego wniosku na wyjazd, zatwierdzonego przez kierownika katedry /dysponenta środków (pobierz:  zal nr 1).

3. Wniosek złożony z odpowiednim wyprzedzeniem do Dziekana Wydziału powinien zawierać:

  • nazwę konferencji/ imprezy, termin i okres trwania wyjazdu
  • kalkulację kosztów zgodnie z przepisami , diety, noclegi, opłatę konferencyjną, koszty podroży
  • wysokość przewidywanych świadczeń musi być potwierdzona przez kierownika katedry/ dysponenta środków
  • załączone dokumenty potwierdzające wyjazd (przyjęcie referatu/zaproszenie, lub inny dokument uzasadniający konieczność wyjazdu).

4. Preferowany będzie czynny wyjazd na konferencję z prezentacją referatu. W przypadku dwóch lub większej liczby współautorów zgoda na wyjazd wydana będzie na wyjazd jednej osoby. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć decyzję o większej liczbie osób. Możliwe są wyjazdy na zaproszenie uczelni zagranicznych w celu np. nawiązania współpracy, udziału w komitetach naukowych, prowadzenia sesji naukowych podczas konferencji, wygłoszenia wykładów, staży naukowych itp.

5. W podróżach preferowany jest najbardziej ekonomiczny środek transportu.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek wyjeżdżającego istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży własnym samochodem na zasadzie tzw. kilometrówki. We wniosku należy uzasadnić celowość korzystania z samochodu (brak połączeń lotniczyc h, wyjazd grupowy, przewóz materiałów, próbek itp.). Należy mieć na uwadze fakt, że wyjazd samochodem na duże odległości znacznie podraża koszty wyjazdu.

6. Pracownik jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w formie pisemnej. Preferuje się publikację artykułu w czasopismach naukowych oraz przedstawienia rezultatów wyjazdu na zebraniu Katedry/Wydziału (w zależności od rangi).

7. Należy dążyć do poszukiwania źródeł zewnętrznych na sfinansowanie wyjazdów (granty konferencyjne MNiSzW, NCBN i inne)

8. Wyjazdy z grantów europejskich powinny być realizowane zgodnie z kontraktem projektu (Erasmus+, Horyzont 2020 i inne}

9. Ostateczna decyzja dotycząca uzyskania zgody na wyjazd należy do Dziekana Wydziału, który może wyrazić zgodę również w innych przypadkach, gdy wiąże się to z realizacją misji i strategią Wydziału.

10. Niniejszy Kodeks obowiązuje po podpisaniu przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury i należy je stosować łącznie z aktualnie obowiązującymi Zarządzeniami JM Rektora PO: nr 10/2009; 84/2010; 3/2016; 4/2016.

Skip to content